نام کتاب

مولف

موضوع

زبان

شماره کتاب

خط

کاتب

تاریخ کتابت

تعداد برگ

تحفه الملوک فی السیر و السلوک

منسوب به: سید محمدمهدی بن مرتضی بحر العلوم نجفی

عرفان

فارسی

484

نستعلیق

آیت الله بروجردی

؟

55

مقصد اقصی

عزیزالدین بن محمد فسفی نخشبی

عرفان

فارسی

22

نسخ

محمد تقی بن احمد بن محمد حسین بن محمد علی خوانساری

1297ق

28

مراه المحققین

شیخ محمود بن امین الدین شبستری

عرفان

فارسی

136

نسخ

؟

1226ق

8

تنویرالقوب

نورالدین محمد بن شاه مرتضی کاشانی

عرفان

فارسی

435

نسخ

؟

قرن13

127

معرفه الحکمتین

سید عبدالله بن محمدرضا شبر کاظمی

عرفان

عربی

382

نسخ

؟

قرن13

82

الاخلاق و الآداب(ابوابی در دستورات اخلاقی عرفانی)

؟

عرفان

عربی

622

نسخ

احمدعلی بارهمولی

1072ق

93

اثبات الواجب

؟

عرفان

عربی

399

نسخ

؟

؟

9

شرح بیت الا کل شیء ما خلاالله باطل

شیخ احمدبن نور الدین انصاری ازهری

عرفان

عربی

399

نسخ

؟

قرن11

5

سلوک المصباح

محمدبن الحسن النصیر

عرفان

فارسی

22

نسخ

محمد تقی بن احمد بن محمد حسین بن محمد علی خوانساری

1297ق

3