نام کتاب

مولف

موضوع

زبان

شماره کتاب

خط

کاتب

تاریخ کتابت

تعداد برگ

حیاه القلوب

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1647

نستعلیق

مبین بن محمدعلی خوانساری

1107ق

363

ظفرنامه

شرف الدین علی بن علی یزدی معمائی

تاریخ

فارسی

3587

نستعلیق

 

 

204

تواریخ

؟

تاریخ

عربی

146

نستعلیق

 

 

20

تیرباران باب

؟

تاریخ

فارسی

3862

نستعلیق

 

 

5

جهانگشای نادری

مهدی خان منشی نوری استرآبادی (تخلص: کوکب)

تاریخ

فارسی

1646

شکسته نستعلیق

 

1183ق

186

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

151

نستعلیق

جعفربن عبدالله

 

315

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

3590

نستعلیق

 

1029ق

380

تاریخ ملک آرا

علیقلی بن محمد چلاوی (تخلص: اقبال)

تاریخ

فارسی

3589

نستعلیق

 

 

212

تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی - جامع التواریخ)

ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی سبزواری

تاریخ

فارسی

1587

نستعلیق

 

1297ق

236

حیاه القلوب

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

3607

نسخ

ابوالقاسم بن محمد حسینی اصفهانی

1223ق

342

تاریخ طبرستان

محمدبن حسین بن اسفندیار آملی طبری (اولیاء)

تاریخ

فارسی

4057

نستعلیق

 

 

36

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3684

نستعلیق

 

1243ق

363

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

3605

نستعلیق

محمد ؟

1216ق

507

شرح حال مهاراجه رنجیت سنگه

سیدحسین (مترجم زبان هندی)

تاریخ

فارسی

2274

نستعلیق

احتمالاً مترجم

قرن 13

43

اسکندرنامه

؟

تاریخ

فارسی

1368

تحریری

 

 

59

روضه المواعظ

علی اکبر گلستانه (احتشام الادباء)

تاریخ

فارسی

386

تحریری

سیدعلی اکبر گلستانه (احتشام الادباء) (خود مؤلف)

1310ق

187

طبقات ملوک عجم قدیم

؟

تاریخ

فارسی

3839

نستعلیق

 

 

33

تاریخ فرقه بابیه

؟

تاریخ

فارسی

1362

نستعلیق

 

 

16

تذکره شوشتر

عبدالله بن نورالدین بن نعمت الله جزائری تستری

تاریخ

فارسی

3331

نسخ

 

قرن 13

80

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

2090

نسخ

 

قرن 12

446

المعجم فی تاریخ ملوک العجم

فضل الله بن عبدالله شیرازی

تاریخ

فارسی

3147

نستعلیق

 

1259ق

174

حیاه القلوب

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

15

نستعلیق

 

1240ق

149

عالم آرای عباسی

اسکندربیک ترکمان منشی

تاریخ

فارسی

1641

نستعلیق

محمدقاسم بن میرمحمدعلی حسینی

1135ق

351

سفرنامه حج

محمدبن اسماعیل (قیری شیرازی)

تاریخ

فارسی

2947

نستعلیق

محمدبن اسماعیل (قیری شیرازی)

قرن 13

10

عالم آرای عباسی

اسکندربیگ ترکمان

تاریخ

فارسی

1061

شکسته نستعلیق

 

 

99

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

6

نستعلیق

 

 

276

العبره لمن اعتبر

؟

تاریخ

فارسی

3842

نستعلیق

 

 

33

جنگ تاریخی

؟

تاریخ

فارسی

4115

نستعلیق

 

 

241

عقد العلی للموقف الاعلی

افضل الدین عمیدالملک احمدبن حامد کرمانی

تاریخ

فارسی

884

نستعلیق

عباسعلی تفرشی

1293ق

82

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3175

نسخ

 

قرن 11

349

روضه الاحباب فی سیره النبی و الآل و الاصحاب

جمال الدین عطاءالله بن فضل الله حسینی دشتکی

تاریخ

فارسی

240

نسخ

 

1247ق

379

تاریخ ایران و جهان

؟

تاریخ

فارسی

4066

نستعلیق

 

 

42

دره نادره

مهدی خان منشی نوری استرآبادی (تخلص: کوکب)

تاریخ

فارسی

1304

نستعلیق

 

 

20

بحراللئالی

علی اکبربن آقاعلی نقیب بسمل شیرازی

تاریخ

 

234

نسخ

 

 

220

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1710

نسخ

سبحان وردی بن مشهدی محمدرضا

1233ق

263

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3505

نستعلیق

 

 

307

روضه الشهداء

حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی

تاریخ

فارسی

2208

نستعلیق

 

983ق

374

سرور المؤمنین

میزراهادی بن ابوالحسن نائینی

تاریخ

فارسی

215

نستعلیق

میرمؤمن حسینی (میرزاآقا فرزند میرصالح قزوینی)

1265ق

120

حیاه القلوب

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1648

نستعلیق

 

 

127

تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف)

شهاب الدین عبدالله بن فضل الله یزدی (وصاف الحضره)

تاریخ

فارسی

1651

نستعلیق

 

 

143

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

136

نستعلیق

حاج محمدبن نورالدین محمد دشت بیاضی

1075ق

181

المعجم فی آثار ملوک العجم

فضل الله بن عبدالله حسینی قزوینی

تاریخ

فارسی

1989

نستعلیق

ابوالقاسم تفرشی

1209ق

247

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3508

نستعلیق

 

 

253

امواج البکاء

مولانوروزعلی بن محمدباقر بسطامی

تاریخ

فارسی

1546

نستعلیق

 

 

187

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3509

نستعلیق

سعیدبن محمدتقی قزوینی

1078ق

406

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

16

نسخ

 

 

468

بدایع الزهور فی وقایع الدهور

جلال الدین سیوطی

تاریخ

عربی

1328

نسخ

 

 

142

تاریخ پادشاهان عجم

؟

تاریخ

فارسی

1453

نسخ

 

 

131

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

3513

نستعلیق

 

 

130

تاریخ اسلام و ایران

؟

تاریخ

فارسی

4173

نستعلیق

 

 

119

تحفه السلاطین

محمودبن محمدعلی بن محمدباقر بهبهانی

تاریخ

فارسی

1709

نسخ

 

1241ق

146

جزوه درسی تاریخ

؟

تاریخ

فارسی

2433

نستعلیق

خود مؤلف

قرن 14

66

ناسخ التواریخ

لسان الملک محمدتقی سپهر

تاریخ

فارسی

1937

نستعلیق

 

 

281

سالنامه دولت علیّة ایران

محمدحسن بن علی مراغی (اعتماد السلطنه)

تاریخ

فارسی

467

تایپی

 

 

160

ترجمه تاریخ طبری

ابوعلی محمدبن محمدبن بلعمی (ابوالفضل محمدبن عبیدالله)

تاریخ

فارسی

3583

نستعلیق

 

 

111

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

117

نستعلیق

پیرولی بن امیرحیدر

1007ق

278

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

998

نستعلیق

دوست محمدبن علی دوست بجستانی

1010ق

207

مطالب تاریخیه

؟

تاریخ

عربی

146

نستعلیق

 

 

24

تذکره الائمه

محمدباقربن محمدتقی لاهیجی

تاریخ

فارسی

1199

نستعلیق

 

1223ق

138

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3580

نستعلیق

شاه قلی بن محمدامین

1008ق

399

مختارنامه (روضه المجاهدین)

عطاءالله بن حسام الواعظ هروی

تاریخ

فارسی

1679

نستعلیق

 

1266ق

203

دفتر خاطرات روزانه

؟

تاریخ

فارسی

2402

نستعلیق

خود مؤلف

1913م

43

لسان الذاکرین

هادی بن ابوالحسن شریف نائینی

تاریخ

فارسی

460

نستعلیق

 

 

136

تاریخ ایران

؟

تاریخ

فارسی

747

نستعلیق

 

 

36

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

2432

نستعلیق

 

قرن 10

36

المعجم فی وقایع ملوک العجم (تاریخ معجم)

فضل الله بن عبدالله شیرازی

تاریخ

فارسی

1720

نستعلیق

 

 

132

جهانگشای نادری

مهدی خان منشی نوری استرآبادی (تخلص: کوکب)

تاریخ

فارسی

101

نستعلیق

محمدطاهر

1193ق

178

توضیح المقاصد

بهاءالدین محمدبن حسین عاملی (شیخ بهائی)

تاریخ

عربی

2561

نستعلیق

 

1231ق

15

مطالب تاریخی

؟

تاریخ

عربی

146

نستعلیق

 

 

11

مجمع التواریخ سلطانی (ذیل جامع التواریخ رشیدی - زبده التواریخ)

شهاب الدین عبدالله بن لطف الله (حافظ ابرو)

تاریخ

فارسی

3569

نستعلیق

 

 

134

زینه المجالس

مجدالدین محمد حسینی مجدی

تاریخ

فارسی

100

نسخ

 

 

213

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1677

نستعلیق

فضل الله بن ؟

1266ق

183

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1007

نستعلیق

محمدحسین بن محمدنصیر بارفروشی

1176ق

397

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3585

نسخ

 

 

242

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

4

نسخ

آقاجان بن حسین گلکار

1261ق

246

تاریخ روم و ایران

؟

تاریخ

فارسی

3494

نستعلیق

 

قرن 14

26

التحفه الرضویه

نوروزعلی بن محمدباقر بسطامی (فاضل بسطامی)

تاریخ

فارسی

567

نستعلیق

 

1289ق

198

جزوه‌های درسی تاریخ

؟

تاریخ

فارسی

1619

تحریری

 

 

119

شرح مسافرت روزانه

عبدالله میراسکندری (سیداکبر میراسکندری)

تاریخ

فارسی

3385

نستعلیق

 

قرن 14

10

حیاه القلوب

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1621

نستعلیق

سیدرضا مازندرانی

1239ق

334

الخصائص الحسنیه

جعفربن حسین شوشتری

تاریخ

عربی

2181

شکسته نستعلیق

 

1301ق

157

تاریخ پادشاهان عجم

؟

تاریخ

فارسی

1119

نستعلیق

 

 

290

خواص الاحمد

؟

تاریخ

فارسی

37

نستعلیق

 

 

327

تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف)

شهاب الدین عبدالله بن فضل الله یزدی (وصاف الحضره)

تاریخ

فارسی

975

نستعلیق

غفاربن محمدعظیم کوزه کنانی الاصل

1255ق

149

خلاصه الاخبار فی احوال الاخیار

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

1123

نستعلیق

 

 

415

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1789

نسخ

 

 

265

ریاض الاحزان

محمدعلی بن محمد برغانی قزوینی

تاریخ

فارسی

601

-

عباسعلی بن کربلائی خداوردی

1240ق

232

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

1622

نستعلیق

 

 

316

نخبه سپهری

عبدالرحیم بن ابوطالب بن علی مراد تبریزی (طالب اوف)

تاریخ

فارسی

1879

نسخ

 

1320ق

50

تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف)

شهاب الدین عبدالله بن فضل الله یزدی (وصاف الحضره)

تاریخ

فارسی

966

نستعلیق

 

1236ق

357

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

4037

نستعلیق

 

 

179

کشف الغمه عن معرفه احوال الائمه و اهل بیت العصمه(ع)

بهاءالدین علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی

تاریخ

عربی

278

نسخ

 

 

318

تذکره الائمه

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

635

نسخ

محمدامین بن عبدالغنی

1260ق

162

ناسخ التواریخ

محمدتقی بن علی مستوفی سپهر کاشانی (لسان الملک)

تاریخ

فارسی

1613

نستعلیق

سلطان الکتاب لشکرنویس محلاتی

1312ق

255

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

3671

نستعلیق

ابوالحسن بن قاسم فرقاهانی کمره‌ای

1046ق

228

ترجمه کشف الغمه

؟

تاریخ

فارسی

279

نستعلیق

 

 

482

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

1695

نستعلیق

 

 

211

المعجم فی آثار ملوک العجم (تاریخ معجم)

فضل الله بن عبدالله حسینی قزوینی

تاریخ

فارسی

1019

نستعلیق

فرج الله تفرشی

1306ق

180

ذخیره المعاد فی احوال سادات العباد

ابوالقاسم بن جعفربن علاءالدین حسینی واعظ یزدی

تاریخ

فارسی

1705

نستعلیق

 

 

279

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

2052

نستعلیق

محمدحسن بن محمدعلی بن علیمراد خراسانی

1230ق

91

حیات القلوب

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

2138

نسخ

 

1215ق

88

رساله فی ظهور المهدی(عج)

محمدبن پاینده احمد ساوه‌ای

تاریخ

عربی

636

نسخ

محمدبن پاینده احمد ساوه‌ای (خود مؤلف)

979ق

2

تاریخ حکماء عالم و پادشاهان عجم

؟

تاریخ

فارسی

1526

نستعلیق

 

 

9

تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف)

شهاب الدین عبدالله بن فضل الله یزدی (وصاف الحضره)

تاریخ

فارسی

3190

نسخ

 

قرن 11

202

صحائف العالم (ریاض الصفا فی مشاهیر الرجال و النساء - مرآت الحق - مآثر المعاصرین)

محمدمهدی بن محمدباقر اصفهانی (فروغ اصفهانی)

تاریخ

فارسی

1617

نستعلیق

 

 

107

جهانگشای نادری

مهدی بن محمدنصیر استرآبادی

تاریخ

فارسی

3114

نسخ

محمدجعفربن ملاعلی بافقی

1246ق

251

سفرنامه آذربایجان

محمدمیرزا سرهنگ مهندس

تاریخ

فارسی

1526

نستعلیق

 

1284ق

48

تاریخ اصفهان

؟

تاریخ

فارسی

1919

نستعلیق

 

 

84

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

973

نستعلیق

 

1057ق

290

ظفرنامه تیموری

شرف الدین علی معمائی یزدی

تاریخ

فارسی

2273

نستعلیق

 

حدود قرن 9

219

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

3676

نسخ

 

1201ق

350

اخبار مولد نبی(ص)

؟

تاریخ

فارسی

3016

نسخ

 

قرن 10-9

14

جهانگشای نادری

مهدی خان منشی نوری استرآبادی (تخلص: کوکب)

تاریخ

فارسی

1698

نستعلیق

 

 

145

المعجم فی تاریخ ملوک العجم

فضل الله بن عبدالله حسینی قزوینی

تاریخ

فارسی

1907

نستعلیق

 

 

118

رساله فی علائم الظهور

محمدبن پاینده احمد ساوه‌ای

تاریخ

عربی

636

نسخ

محمدبن پاینده احمد ساوه‌ای (خود مؤلف)

 

2

در التمام فی تاریخ خروج المهدی(عج)

محمدبن پاینده احمد ساوه‌ای

تاریخ

عربی

636

نسخ

محمدبن پاینده احمد ساوه‌ای (خود مؤلف)

 

2

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

1627

نستعلیق

 

 

350

خلاصه التواریخ

؟

تاریخ

فارسی

3690

نستعلیق

 

 

91

تاریخ ایران

؟

تاریخ

فارسی

1814

تحریری

 

1317ش

118

ناسخ التواریخ

عباسقلی بن محمدتقی سپهر کاشانی

تاریخ

فارسی

759

نستعلیق

 

1310ق

227

حبیب السیر فی اخبار افراد البشر

محمدبن همام الدین شیرازی (خواندمیر)

تاریخ

فارسی

3625

نستعلیق

هدایت الله

1297ق

606

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

3664

نستعلیق

 

 

239

تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف)

شهاب الدین عبدالله بن فضل الله یزدی (وصاف الحضره)

تاریخ

فارسی

1906

نستعلیق

 

 

142

المعجم فی وقایع ملوک العجم (تاریخ معجم)

فضل الله بن عبدالله شیرازی

تاریخ

فارسی

1376

نستعلیق

محمدرشید

1095ق

177

روضه النبی فی الآثار المصطفوی (آثار احمدی)

احمدبن تاج الدین حسن بن سیف الدین استرآبادی

تاریخ

فارسی

3361

نستعلیق

 

1068ق

171

تاریخ منظوم شاهان

؟

تاریخ

فارسی

1192

شکسته نستعلیق

 

1296ق

33

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

3682

نستعلیق

 

 

243

سوانح اکبری

امیرحیدر بلگرامی واسطی حسینی

تاریخ

فارسی

3687

نستعلیق

 

 

522

تاریخ قرون وسطی

رجب علیخان

تاریخ

فارسی

3359

نستعلیق

 

قرن 14

54

سرور المجاورین (مختارنامه)

رضاعلی بن عبدالغفور نجفی شیرازی

تاریخ

فارسی

3356

نستعلیق

محمدحسنخان درویش

1280ق

119

دره نادره

مهدی خان منشی نوری استرآبادی (تخلص: کوکب)

تاریخ

فارسی

1631

نستعلیق

 

 

29

حیاه القلوب

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

3657

نسخ

 

 

418

قصص انبیاء

؟

تاریخ

فارسی

72

نسخ

 

1227ق

156

نوحه الاحزان و صیحه الاشجان

محمدیوسف بن آقابیگ دهخوارقانی

تاریخ

فارسی

1009

نسخ

 

 

185

خلاصه التاریخ (خلاصه تاریخ پادشاهان عجم)

؟

تاریخ

فارسی

2111

شکسته نستعلیق

 

قرن 13

111

روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء

محمدبن خاوندشاه خوارزمشاهی (میرخواند)

تاریخ

فارسی

33

نستعلیق

 

 

330

مختارنامه ابی مخنف ازدی

؟

تاریخ

فارسی

858

نستعلیق

 

 

279

مجالس

حسن بن علی یزدی حائری

تاریخ

فارسی

3787

نستعلیق

 

 

9

جلاء العیون

محمدباقربن محمدتقی مجلسی (علامه مجلسی)

تاریخ

فارسی

3630

نستعلیق

محمدتقی بن عبدالله

1234ق

302

تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف)

شهاب الدین عبدالله بن فضل الله یزدی (وصاف الحضره)

تاریخ

فارسی

3678

نستعلیق

 

 

43

تاریخ ایران

؟

تاریخ

فارسی

1168

نستعلیق

 

 

173

جهانگشای نادری

مهدی خان منشی نوری استرآبادی (تخلص: کوکب)

تاریخ

فارسی

989

نستعلیق

محمدرضابن اسماعیل تبریزی

1259ق

166

اکبرنامه (آئین اکبری)

ابوالفضل بن مبارک علائی

تاریخ

فارسی

3185

نستعلیق

 

1069ق

176

تاریخ پطر کبیر

؟

تاریخ

فارسی

2483

نستعلیق

 

قرن 12

157

تاریخ تمدن جدید اروپا و ایران

؟

تاریخ

فارسی

2320

نستعلیق

خود مؤلف

1327ش

260